Obchodní podmínky (Velkoobchodní odběratel)

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služebTyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen "obchodní podmínky") se  vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu  Smíchov Expo  umístěného na webovém rozhraní www.smichovexpo.shop (dále jen "webové rozhraní") mezi


Naší společností:

GRAFF Investment s.r.o.
Ocelářská 1354/35, 190 00, Praha 9 - Libeň
 

IČ: 044 71 849

DIČ: CZ04471849

zapsaná: v obchodním rejstříku u:Městský soud v Praze, oddíl C, spisová značka: 248167

adresa pro doručování: Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

telefonní číslo: +420 222 741 001

kontaktní e-mail: info@smichovexpo.cz


Korespondenční adresa

Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov

a

právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem 


I. Úvodní ustanovení


Poskytovatel poskytuje služby spočívající v kompletním seznamu dodávaného zboží, popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.
 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na odběratele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Pro uskutečnění objednávky služeb je nutné, aby se odběratel registroval na webovém rozhraní (podmínky registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů). Poskytovatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy rozhodnout, zda umožní odběrateli objednání služeb prostřednictvím webového rozhraní nebo nikoliv.

Zasláním objednávky odběratel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako "smlouva") prostřednictvím webového rozhraní.

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu jejich hlavních vlastností. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby odběratel odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude odběratelem uhrazena celá cena služeb.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, ponechává si prodávající právo splnit objednávku jen částečně, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele služeb závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.

III. Platební podmínky

Odběratel má možnost zaplatit cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 2701312401/2010, vedený u Fio banka a.s.               

• bezhotovostně platební kartou

• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány


Poskytovatel je oprávněn neumožnit platbu po poskytnutí služeb. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura zasílána v elektronické podobě.

Při bezhotovostní platbě je cena splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu prodlením odběratele vznikla, tím není dotčen.

V případě prodlení odběratele s úhradou ceny služeb je poskytovatel rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté poskytování služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků odběratele.

Platba služeb je možná v českých korunách (Kč)

IV. Odstoupení od smlouvy


Do doby poskytnutí služby je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel odběrateli cenu služby, která již byla odběratelem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel odběratelem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny služeb (pokud odběratel žádný do 5 dnů od odstoupení poskytovateli nesdělí).

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li odběratel v prodlení s úhradou ceny služby déle než 4 týdny.

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím služby déle než 4 týdny od sjednaného termínu poskytnutí služby.

Odběratel není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně služby, která byla poskytnuta řádně, včas a bez vad.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě, že je poskytovateli vraceno zboží rozbalené, se stopami manipulace, či jinak znehodnocené, si poskytovatel vyhrazuje právo na poplatek až 50% z celkové ceny zboží podle paragrafu 1833 obč. zák. 89/2012. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel (kupující, odstupující od smlouvy):

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží a poskytnutí těchto služeb:
Číslo objednávky:
Datum objednání zboží /služeb:
Datum obdržení zboží / služeb:
Jméno a příjmení kupujícího:
Fakturační adresa kupujícího:

Zboží bylo dodáno na adresu:
Email:
Telefon:

Seznam zboží a služeb pro odstoupení od smlouvy:

Důvod odstoupení od smlouvy:

Bankovní účet pro vracení prostředků:

 Adresa doručení vráceného zboží bude oznámena po obdržení tohoto formuláře

 

 V. Práva z vadného plnění


Poskytovatel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:


- služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě

- služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem.

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má odběratel právo na bezplatné odstranění této vady služby, příp. na přiměřenou slevu z ceny služby (nelze-li vadu služby odstranit). Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy, je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy.

Práva z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo vadu sám způsobil, zejména předložením nekompletních nebo nepravdivých podkladů, nebo porušením těchto obchodních podmínek a právních předpisů.

Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služby. Reklamaci lze uplatnit telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že odběratel vadu označí a popíše.

Poskytovatel nenese odpovědnost za poškození nebo nefunkčnosti již dodaného zboží při montáži bez odpovídajícího oprávnění: a) všeobecné montážní oprávnění na elektrozařízení dle odpovídající vyhlášky, b) odborné školení od výrobce zboží.

V případě vracení zboží odběratel odpovídá poskytovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

VI. Závěrečná ustanovení


Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.09.2020

 

Solax Power
Varta
SolarWatt
DAH Solar
IBC Solar
Renusol
Krajiczech
GoodWe
Fronius
Solax Power
Varta
SolarWatt
DAH Solar
IBC Solar
Renusol
Krajiczech
GoodWe
Fronius

Dodavatel

Poradce

Partner

Dodavatel

Poradce

Partner

Dodavatel

Poradce

Partner

Důvěryhodný obchod
Doprava zdarma
Kompletní záruka
Zabezpečené platby
Záruka vrácení peněz